History

  • กริชตูเรเดงโตร์ พระคริสผู้ไถ่บาป

                                        รูปสลักพระเยซูคริสต์ (Christ The Redeemer) หรือ กริชตูเรเดงโตร์ ภาษาโปรตุเกส : Cristo Redentor หมายถึง พระคริสต์ผู้ไถ่บาป รูปสลักของพระเยซูคริสต์ […]